Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Beiratkozás

Beiratkozás

"Egy, kettő, három, négy,

Te kis cipő hová mégy?

Kip-Kop kopogok,

Óvodába indulok."

 

Kedves Látogató!

Fogadja sok szeretettel a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda bemutatkozó videóját, melyet a leendő kiscsoportos gyermekeinknek és szüleiknek készítettünk. A videót az alábbi link használatával tudják megtekinteni:

http://www.zsolcaovi.hu/files/12017/Ovicsalogató2024.avi

A gyermekek óvodába való felvétele történhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés útján is. A szülő bármikor kérheti a gyermeke felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába. Az újonnan érkező gyermekek felvétele a nevelési évben - amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel, azaz aki az év augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az óvoda körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.)

 

Az óvodaköteles gyermekek beiratkozása

2024/2025-ös nevelési évre

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra április 20-a és május 20-a között kerülhet sor.

A felvételnél nem számít a jelentkezés időpontja, a felvételi sorrendet nem befolyásolja!

Óvodánkban  a leendő kiscsoportosainknak és szüleiknek 2024. március 20-tól kéthetente szerdánként (Szent I. utcai óvodában), 2024. március 26-tól kéthetente keddenként (Park utcai óvodában) délután 16 órától 17 óráig játszó-ismerkedő délutánt tartunk.

Milyen dokumentumokra lesz szükség beiratkozáskor?

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek lakcímkártyája,
 • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, vagy ha a tartózkodási cím nem szerepel a lakcímkártyán, akkor védőnői igazolás szükséges az életvitelszerű felsőzsolcai lakcímen való tartózkodási helyről.
 • Nem magyar állampolgárság esetén: gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szüksége

      aki rendelkezik

 • Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal,
 • Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal,
 • Tartós betegségről szóló igazolással.

      kérjük hozza azt is magával.

http://www.zsolcaovi.hu/files/11984/Óvodai jelentkezési lap.pdf

http://www.zsolcaovi.hu/files/11988/Óvodai jelentkezési lap szerkeszthető.docx

Kit vesznek fel az óvodába?

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda igazgatója dönt. Az óvodaigazgató a felvételek lezárásáról írásban értesíti a szülőket.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodaigazgatónál. Az óvodaigazgató az eljárást megindító kérelmet – elbírálás céljából – az önkormányzat jegyzőjéhez továbbítja.

Az óvodaköteles gyermek szülője

 • ha gyermeke óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti (EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdés)
 • továbbá akkor is, ha a gyermek óvodakötelezettségét nem a körzetes óvodájában tölti,

köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül, a jegyzőt értesíteni.

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem

Az a szülő, akinek az Nkt. 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeke abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson venne részt, kérheti gyermeke jogos érdekeit szem előtt tartva, tárgyév április 15. napjáig, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szervnél a gyermek felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

(pl. 2021.07.17-én született a gyermek:

A 2024-25-ös nevelési évben 2024. szeptember 01-től óvodaköteles, legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

2024. április 15-ig lehet a felmentési kérelmet beadni a felmentést engedélyező szerv felé.

Ha a kérelem elfogadásra kerül akkor a gyermek 2025. aug. 31-ig kapja meg a felmentést.)

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendelet 38/B. §-a alapján az NKT. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Felmentési kérelem beadására, a 2024/2025-ös nevelési évre, 2024. április 15.-éig van lehetőség.

http://www.zsolcaovi.hu/files/11999/Felmentés kérelem.pdf

http://www.zsolcaovi.hu/files/11976/Óvodavezetői nyilatkozat.pdf

http://www.zsolcaovi.hu/files/11975/Védőnői nyilatkozat-converted.pdf